divendres, 14 de desembre del 2018

DIA DE LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA. HOMENATGE AL MESTRE GAIETÀ RIPOLL

Acte final del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència, amb la lectura del Manifest en les escales del Mercat Central, lloc on va ser assassinat per la Inquisició el mestre Gaietà Ripoll en 1826.
Gràcies als assistents, així com a les entitats convocants : València Laica, AVALL, Lògia Blasco Ibáñez i Cullera Laica.
Ens ha acompanyat la Colla de Musics de la Societat Coral el Micalet.
9 DE DESEMBRE
DIA INTERNACIONAL DEL LAÏCISME I LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA
HOMENATGE AL MESTRE GAIETÀ RIPOLL

En aquesta repetició de temps convulsos que ens toca viure, on la varietat d'organitzacions, objectius, tàctiques, estratègies i projectes personalistes, suposen un obstacle per formar un bloc comú enfront de tant obscurantisme, tanta arrogància, tanta superxeria elevada al grau de sagrada, tanta deixadesa de responsabilitats dels qui podent fer no fan, ......... poques persones aconsegueixen unir tantes i tan variades voluntats com el mestre Gaietà Ripoll, assassinat el 31 de juliol de 1826 en la forca per promoure l'ensenyament laic, en plena Dècada Ominosa en què es va instaurar una despietada censura, es retallaren llibertats, es van manipular programes d'estudis i es va imposar l'absolutisme.
No hem avançat molt si tenim en compte que, àdhuc sent el mestre Ripoll deista (o siga, creia en l'existència de déu, però negava la seva intervenció en els assumptes humans, no admetia revelacions ni la pràctica dels cultes), va ser condemnat per heretge i per maçó. Qualsevol excusa servia per intentar tallar el mínim indici de Llibertat de Consciència, de pensament o de religió.
No es van atrevir a cremar-lo, igual que avui ja no cremen a ningú, però no per això, les forces de l'obscurantisme han deixat d'aconseguir els seus objectius: Que la Llibertat de Consciència siga, avui dia un tema menor, un dret oblidat, un camí que la ciutadania desconeix i en conseqüència, un dret que a la majoria de la classe política no li importa ni li interessa posar en el lloc que mereix.
Estarem fent un flac favor a la causa de la Llibertat de Consciència, si actes com aquest, es limiten a l'homenatge personal, a enaltir a la persona sense més. Per contra, després de 192 anys, la figura del mestre Ripoll, amb l'excusa de l'homenatge, ens ha d'empènyer a aconseguir que la idea de la Llibertat de Consciència no mori per desconeixement general i per absència de voluntat política. Després de 192 anys, seguim necessitant la presència i ajuda de persones com el mestre Ripoll perquè la Llibertat de Consciència i el lliurepensament siguen considerades eines vàlides per al progrés social. I seguim necessitant d'aquesta classe de persones perquè, igual que ells en la seva època, ens trobem amb poderoses forces reaccionàries exercint una forta oposició.
Alguns, els autoritaris per dir-los d'alguna forma, actuen clarament de forma frontal, directa, indissimulada, manifestant-se com ideològicament oposats. Existeixen uns altres, diríem conservadors, als quals és més difícil detectar, doncs moltes vegades guarden les formes, però que també es resisteixen a tot canvi. Però també hem de cuidar-nos dels elitistes, que pretenen un lliurepensament només per a grups reduïts al marge de la ciutadania, i finalment, com no, els indiferents, que sense oposar-se directament, desqualifiquen aquesta lluita per la Llibertat de Consciència com a superficial o innecessària.
Amb l'ajuda de personatges com Ripoll, però també com Miguel Servet (1553), Giordano Bruno (1600), Margarida Borràs (1640), i tants altres, hauríem d'aconseguir que el Dia de la Llibertat de Consciència, fora un dia simbòlic per a tota la ciutadania i per a això, animem, demanem, implorem a totes les organitzacions que lluiten, que comparteixen o que simplement recolzen aquests objectius del Laïcisme, al fet que seguim la senda que ens van marcar per poder visibilitzar les nostres reivindicacions, fins a aconseguir la vigència d'aquest dret fonamental a la Llibertat Consciencia.
En el reconeixement d'aquesta causa comuna de la Llibertat de Consciència, amb totes les implicacions legals i socials que comportaria, hauríem de recórrer un camí comú les associacions laïcistes, d'ateus i agnòstics, grups feministes i d'homes antipatriarcals, comunitat LGTBIQ, partits polítics, sindicats, associacions de veïnes, comitès pro drets humans, etc., encara que només fora per un temps determinat, aparcant les diferències en altres camps, darrere d'una meta tan important com el Laïcisme i Llibertat de Consciència, sinònim d'esperits crítics, d'igualtat d'oportunitats, d'idèntics drets i obligacions per a tota la ciutadania i d'eliminació de qualsevol tipus de privilegi.
Deixar aquest tema en mans d'unes poques associacions, voluntarioses però d'abast limitat, suposa fer malbé la possibilitat de contrastar tota una diversitat d'estratègies i fomentar el ser un blanc únic i fàcilment identificable per als sectors reaccionaris i obscurantistes, que tan encoratjats es mostren darrerament.
Tenim a prop els exemples del mestre Ripoll i de Margarida Borràs, per comprendre que si de successos o esdeveniments passats, no som capaços de treure uns ensenyaments, d'esmicolar les estratègies que es van usar, de veure els qui van recolzar o es van oposar, etc., quan aquests mateixos fets esdevinguen de nou, serem incapaços d'afrontar-los amb enteresa i garanties que no es repetisquen.

                               !! Visca la Llibertat de Consciència !!
           !! Visca el Lliurepensament !!
!! Visca la Laïcitat !!


DÍA DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. HOMENAJE AL MAESTRO GAIETÀ RIPOLL

Acto final del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, con la lectura del Manifiesto en las escaleras del Mercado Central, lugar donde fue asesinado por la Inquisición el maestro Gaietà Ripoll en 1826.
Gracias a los asistentes, así como a las entidades convocantes : Valencia Laica, AVALL, Logia Blasco Ibáñez y Cullera Laica.
Nos ha acompañado la Colla de Musics de la Societat Coral el Micalet.


9 DE DICIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DEL LAICISMO Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA
HOMENAJE AL MAESTRO GAIETÀ RIPOLL

En esta repetición de tiempos convulsos que nos toca vivir, donde la variedad de organizaciones, objetivos, tácticas, estrategias y proyectos personalistas, suponen un obstáculo para formar un bloque común frente a tanto oscurantismo, tanta arrogancia, tanta superchería elevada al grado de sagrada, tanta dejadez de responsabilidades de quienes pudiendo hacer no hacen, ......... pocas personas consiguen aunar tantas y tan variadas voluntades como el maestro Gaietà Ripoll, asesinado el 31 de julio de 1826 en la horca por promover la enseñanza laica, en plena Década Ominosa en que se instauró una despiadada censura, se cercenaron libertades, se manipularon programas de estudios y se impuso el absolutismo.
No hemos avanzado mucho si tenemos en cuenta que, aun siendo el maestro Ripoll deísta (o sea, creía en la existencia de dios, pero negaba su intervención en los asuntos humanos, no admitía revelaciones ni la práctica de los cultos), fue condenado por hereje y por masón. Cualquier excusa servía para intentar atajar el mínimo atisbo de libertad de conciencia, de pensamiento o de religión.
No se atrevieron a quemarlo, al igual que hoy ya no queman a nadie, pero no por ello, las fuerzas del oscurantismo han dejado de conseguir sus objetivos: Que la Libertad de Conciencia sea, hoy en día un tema menor, un derecho olvidado, un camino que la ciudadanía desconoce y en consecuencia, un derecho que a la mayoría de la clase política no le importa ni le interesa poner en el sitio que merece.
Estaremos haciendo un flaco favor a la causa de la Libertad de Conciencia, si actos como éste, se limitan al homenaje personal, a ensalzar a la persona sin más.  Por el contrario, después de 192 años, la figura del maestro Ripoll, con la excusa del homenaje, nos debe empujar a conseguir que la idea de la  Libertad de Conciencia no muera por desconocimiento general y por ausencia de voluntad política. Después de 192 años, seguimos necesitando la presencia y ayuda de personas como el maestro Ripoll para que la Libertad de Conciencia y el librepensamiento sean consideradas  herramientas válidas para el progreso social. Y seguimos necesitando de esta clase de personas porque, al igual que ellos en su época, nos encontramos con  poderosas fuerzas reaccionarias ejerciendo una fuerte oposición.
Algunos, los autoritarios por llamarlos de alguna forma,  actúan claramente de forma frontal, directa, indisimulada, manifestándose como ideológicamente opuestos. Existen otros, llamaríamos conservadores, a los que es más difícil detectar, pues muchas veces guardan las formas, pero que también se resisten a todo cambio. Pero también debemos cuidarnos de los elitistas,  que pretenden un librepensamiento sólo para  grupos reducidos al margen de la ciudadanía,  y finalmente, cómo no, los indiferentes, que sin oponerse directamente, descalifican esta lucha por la libertad de conciencia como superficial o innecesaria.
Con la ayuda de personajes como Ripoll, pero también como Miguel Servet (1553), Giordano Bruno (1600), Margarida Borrás (1640), y tantos otros, deberíamos conseguir que el Día de la Libertad de Conciencia,  fuese un día simbólico para toda la ciudadanía y para ello, animamos, pedimos, imploramos a todas las organizaciones que luchan, que comparten o que simplemente apoyan estos objetivos del Laicismo, a que sigamos la senda que nos marcaron para poder visibilizar nuestras reivindicaciones, hasta conseguir la vigencia de este  derecho fundamental a la Libertad Conciencia.
En el reconocimiento de esta causa común de la Libertad de Conciencia, con todas las implicaciones legales y sociales que conllevaría,  deberíamos recorrer un camino común las asociaciones laicistas, de ateos y agnósticos, grupos feministas y de varones anti patriarcales, comunidad LGTBIQ, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinas, comités pro derechos humanos, etc.,  aunque sólo fuera por un tiempo determinado,  aparcando las diferencias en otros campos en pos de una meta tan importante como la Laicidad y  Libertad de Conciencia, sinónimo de espíritus críticos, de igualdad de oportunidades, de idénticos derechos y obligaciones para toda la ciudadanía y de eliminación de cualquier tipo de privilegio.
Dejar este tema en manos de unas pocas asociaciones, voluntariosas pero de alcance limitado, suponer echar a perder la posibilidad de contrastar toda una diversidad de estrategias y fomentar el ser un blanco único y fácilmente identificable para los sectores reaccionarios y oscurantistas que tan envalentonados se muestran últimamente.
Tenemos cerca los ejemplos del maestro Ripoll y de Margarida Borrás, para comprender que si de sucesos o acontecimientos pasados, no somos capaces de sacar unas enseñanzas,  de desmenuzar las estrategias que se usaron, de ver quienes apoyaron o se opusieron, etc., cuando esos mismos hechos acaezcan de nuevo, seremos incapaces de afrontarlos con entereza y garantías de que no se repitan.

!! Viva la Libertad de Conciencia !!        
                       !! Viva el Librepensamiento !!                           !! Viva la Laicidad !!

divendres, 26 d’octubre del 2018

Article "NO PERDEM EL TEMPS"


Article de Marc Cabanilles


Publicat el 25.10.2018 
La Generalitat Valenciana ha convidat a diverses organitzacions (entre elles als ateus) a un procés d'elaboració d'una estratègia valenciana per a la igualtat de tracte i la no discriminació.
Lloable intent burocràtic de justificar uns càrrecs, uns pressupostos, uns informes i unes conclusions que almenys, en l'àrea sectorial d'Entitats Religioses, Laiques i Atees, per als ateus, no tenen cap sentit, doncs es parteix d'un total desenganxe a la realitat.
L'església catòlica, entre subvencions, sous i exempcions rep prop de 12.000 milions.
Disposa d'uns aparells de propaganda, tant privats (pagats amb diners públics), com a públics (les televisions estatal o autonòmiques) per a fer arribar els seus missatges.
Cristians (i d'aquí a una mica els islamistes) disposen del privilegi d'adoctrinar des de la més tendra infància, ensenyant els seus dogmes i creences (superxeríes des del punt de vista ateu), tant en col·legis concertats (sostinguts amb diners públics), com en els col·legis públics.
On està la igualtat de tracte ? Com ens anem a asseure els ateus a parlar amb unes institucions, l'essència de les quals i funcionament, es basa en la discriminació i el privilegi? 
Les administracions públiques, engolides en la seua pròpia burocràcia, diuen voler identificar les situacions de discriminació, com si no fóra bastant evidents sense necessitat de reunions sectorials, ni pesats informes encarregats a preu d'or.
Unes administracions que diuen estar preocupades a cercar instruments de lluita contra la discriminació, però on l'única ocurrència consisteix a asseure a la mateixa taula a David i Goliat, cuidant, açò sí, que David no dispose de la seua fona amb la qual puga enfrontar-se a Goliat.
Partint de la realitat, caldria posar en dubte i qüestionar certes idees, estereotips i prejudicis que fan insuportable la més mínima convivència pacífica, llevat que el sector estereotipat i prejudiciat, acatxe el cap, es resigne, i aleshores sí, ací pau i allà glòria. 
Com es va a aconseguir tot açò, asseient en una mateixa taula a les totpoderoses maquinàries catòliques, islàmiques, evangelistes, etc. plagades de professionals del xerraire,  de la psicologia de masses, ancorades als seus textos sagrats, al costat de voluntarioses persones laiques o atees que únicament disposen de l'eina del sentit comú ?
Algú pot afirmar que els ateus no volem dialogar. Clar que volem dialogar. Però abans de començar aqueix pseudo diàleg que proposa l'administració, haurien d'eradicar-se uns privilegis ja plenament identificats i més propis de l'Edat Mitjana que del segle XXI.
De res serveix parlar de la igualtat entre home i dona, quan els interlocutors més poderosos, amb més recursos, amb tota la seua maquinària proselitista, es dediquen a propagar la idea que la dona és inferior a l'home, havent publicat fins i tot llibres de com pegar-les sense deixar empenta.
Que acords poden eixir quant a igualtat de tracte als col·lectius LGTBI, quan els cristians arremeten durament contra ells, i els islamistes els tenen soterrats en vida o condemnats a mort?
A quines conclusions podem arribar respecte a la infància, quan la major font de pederàstia la constitueixen els retors, que a més són protegits per tota la jerarquia ?.
Quina finalitat tindria aprovar unes mesures de sensibilització i no discriminació, que per a ser efectives, necessàriament han de xocar amb la filosofia i els escrits que les confessions religioses tenen per paraula d'un suposat déu ?
Com a persones individuals, podem perdre el nord, desvariejar en els nostres pensaments, però açò no hauria d'ocórrer en unes institucions públiques plagades de càrrecs universitaris amb els seus corresponents màsters, que haurien de tenir clar, com a primer pas per a lluitar contra la discriminació, el llevar els privilegis a unes institucions la supremacia de les quals es basa precisament en el manteniment de les discriminacions.
No perdem doncs el temps, en unes actuacions on l'única igualtat i no discriminació que s'albira, és la de la taula i les cadires on estaríem asseguts.

Artículo "NO PERDAMOS EL TIEMPO"


Artículo de Marc Cabanilles


Publicado el 25.10.2018


NO PERDAMOS EL TIEMPOLa Generalitat Valenciana ha invitado a diversas organizaciones (entre ellas a los ateos) a un proceso de elaboración de una estrategia valenciana para la igualdad de trato y la no discriminación.
Loable intento burocrático de justificar unos cargos, unos presupuestos, unos informes y unas conclusiones que al menos, en el área sectorial de Entidades Religiosas, Laicas y Ateas, para los ateos, no tienen ningún sentido, pues se parte de un total desapego a la realidad.
La iglesia católica, entre subvenciones, sueldos y exenciones recibe cerca de 12.000 millones.
Dispone de unos aparatos de propaganda, tanto privados (pagados con dinero público), como públicos (las televisiones estatal o autonómicas) para hacer llegar sus mensajes.
Cristianos (y dentro de poco los islamistas) disponen del privilegio de adoctrinar desde la más tierna infancia, enseñando sus dogmas y creencias (supercherías desde el punto de vista ateo), tanto en colegios concertados (sostenidos con dinero público), como en los colegios públicos.
¿Donde está la igualdad de trato ?  ¿ Cómo nos vamos a sentar los ateos a hablar con unas instituciones, cuya esencia  y funcionamiento, se basa en la discriminación y el privilegio?
Las administraciones públicas, engullidas en su propia burocracia, dicen querer identificar las situaciones de discriminación, como si no fuera bastante evidentes sin necesidad de reuniones sectoriales, ni pesados informes encargados a precio de oro.
Unas administraciones que dicen estar preocupadas en buscar instrumentos de lucha contra la discriminación, pero cuya única ocurrencia consiste en sentar a la misma mesa a David y Goliat, cuidando, eso sí, que David no disponga de su honda con la que pueda enfrentarse a Goliat.
Partiendo de la realidad, habría que poner en duda y cuestionar ciertas ideas, estereotipos y prejuicios que hacen insoportable la más mínima convivencia pacífica, salvo que el sector estereotipado y prejuiciado, agache la cabeza, se resigne, y entonces sí, aquí paz y allá gloria.
¿Cómo se va a lograr todo eso, sentando en una misma mesa a las todopoderosas maquinarias católicas, islámicas, evangelistas, etc. plagadas de profesionales del charlataneo, de la psicología de masas, ancladas a sus textos sagrados, junto a voluntariosas personas laicas o ateas que únicamente disponen de la herramienta del sentido común ?
Alguien puede afirmar que los ateos no queremos dialogar. Claro que queremos dialogar. Pero antes de empezar ese pseudo diálogo que propone la administración, deberían erradicarse unos privilegios ya plenamente identificados y más propios de la Edad Media que del siglo XXI.
De nada sirve hablar de la igualdad entre hombre y mujer, cuando los interlocutores más poderosos, con más recursos, con toda su maquinaria proselitista, se dedican a propagar la idea de que la mujer es inferior al hombre, habiendo publicado incluso libros de como pegarlas sin que se note.
¿ Que acuerdos pueden salir en cuanto a igualdad de trato a los colectivos LGTBI, cuando los cristianos arremeten duramente contra ellos, y los islamistas los tienen sepultados en vida o condenados a muerte?
¿A qué conclusiones podemos llegar respecto a la infancia, cuando la mayor fuente de pederastia la constituyen los sacerdotes, que además son protegidos por toda la jerarquía ?.
¿Qué finalidad tendría aprobar unas medidas de sensibilización y no discriminación, que para ser efectivas, necesariamente han de chocar con la filosofía y los escritos que las confesiones religiosas tienen por palabra de un supuesto dios ?
Como personas individuales, podemos perder el norte, desvariar en nuestros pensamientos, pero eso no debería ocurrir en unas instituciones públicas plagadas de cargos universitarios con sus correspondientes másteres, que deberían tener claro, como primer paso para luchar contra la discriminación, el quitar los privilegios a unas instituciones cuya supremacía se basa precisamente en el mantenimiento de las discriminaciones.
No perdamos pues el tiempo, en unas actuaciones donde la única igualdad y no discriminación que se vislumbra, es la de la mesa y las sillas donde estaríamos sentados.

dimecres, 24 d’octubre del 2018

REUNION CON EL PSPV PSOE


 Manolo Mata (PSPV-PSOE), Raquel Ortiz (Valencia Laica), Marc Cabanilles (AVALL)

Reunión de Valencia Laica y AVALL con Manolo Mata,  portavoz del Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes.
Como es habitual en estas reuniones periódicas, insistimos en la necesidad de avanzar hacia la laicidad del estado, en la necesidad de denunciar el Concordato, que es la fuente de la mayoría de privilegios, denunciamos que ni en los mejores tiempos del PP en la Generalitat hubo asignatura de religión en los cursos superiores del bachillerato, insistimos en la necesidad de adecuar las opiniones, actos y hechos del partido a su ideario.
Insistencias y denuncias que parecen no hacer mella en los receptores, pero que al menos nos permiten recordarles que esas reivindicaciones, que muchas veces los partidos de izquierdas hacen suyas, siguen pendientes.

========================
Reunió de València Laica i AVALL amb Manolo Mata, portaveu del Grup Parlamentari del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes.
Com és habitual en aquestes reunions periòdiques, insistim en la necessitat d'avançar cap al laïcisme de l'estat, en la necessitat de denunciar el Concordato, que és la font de la majoria de privilegis, denunciem que ni en els millors temps del PP en la Generalitat va hi haver assignatura de religió en els cursos superiors del batxillerat, insistim en la necessitat d'adequar les opinions, actes i fets del partit al seu ideari.
Insistències i denúncies que semblen no fer mossa en els receptors, però que almenys ens permeten recordar-los que aquestes reivindicacions, que moltes vegades els partits d'esquerres fan seves, segueixen pendents.

dimarts, 16 d’octubre del 2018

AVALL AL PROGRAMA "DONES LLIURES" DE RADIO KLARA

El programa de ràdio de dones de CGT-PV en Ràdio Klara (104.4 FM  www.radioklara.org).
Primer dimecres de mes, directe de 16h a18h. 

Tema: Religió i convivència

Emilia Moreno, moderadora, Dones LLiures
Amparo Madrigal, cristiana de base
Fátima Guisse, musulmana
Giselle, creient a l'amor, d'Obrint Fronteres
Marc Cabanilles, ateu i membre d'AVALL   

Podcast: Religió i convivència
dimecres, 13 de juny del 2018

AVALL EN LA FIRA ALTERNATIVAUn any més, AVALL ha participat en la Fira Alternativa de València, de la mà de l'Ateneu Llibertari Al Margen, al que donem novament les gràcies.
A la gent que s'ha parat a la nostra paradeta, li hem oferit llibres, camisetes, videos i articles publicats per integrants d'AVALL en la premsa (Levante, La Marea, revista Gaità Ripoll, revista Al Margen), i a més, enguany com a novetat, també vi ateu.

========

Un año más, AVALL ha participado en la Fira Alternativa de València, de la mano del Ateneo Libertario Al Margen, a quien nuevamente damos las gracias.
A las personas que se han acercado a nuestro stand, le hemos ofrecido libros, camisetas, vídeos y artículos publicados por integrantes de AVALL en la prensa (Levante, La Marea, revista Gaietà Ripoll, revista Al Margen), y además, este año como novedad, también vino ateo.


dilluns, 4 de juny del 2018

REUNIÓ AMB ESQUERRA UNIDA
El dilluns, dia 28 de maig, AVALL i València Laica s'han reunit amb la coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo en la seu de València ciutat.

Aquestes reunions s'emmarquen en els contactes habituals d'ambdues associacions amb els diferents partits polítics de cara a recordar la importància d'un estat laic basat en la llibertat de consciència, sense privilegis per a cap creença i amb neutralitat en les institucions. 

Rosa Pérez ha agraït la trobada i després d'escoltar les reivindicacions plantejades s'ha compromès en el següent:1.- Enviar a Esquerra Unida la moció d'adhesió a la Xarxa de Municipis per un Estat Laic tant a nivell d'IU Federal com a tota la militància i càrrecs electes d'EUPV perquè aquest debat tinga lloc en els Ajuntaments i s'intente aconseguir que la moció tire endavant.

2.- Convidar a AVALL i València Laica a participar en la Jornada Municipalista per a la militància d'EUPV i que tindrà lloc en els pròxims mesos.

3.- Visionar el documental Fills del Silenci” que s'ha estrenat recentment i posterior debat sobre la complicitat de l'església catòlica amb el règim franquista. S'intentarà programar aquest acte en la Universitat de València.

La coordinadora d'EUPV ha mostrat la seua proximitat en el plantejament de la necessitat d'un estat laic, que en AVALL compartim sense deixar d'insistir en el nostre ateisme.

REUNIÓN CON ESQUERRA UNIDAEl lunes, día 28 de mayo, AVALL y Valencia Laica se han reunido con la coordinadora de EUPV , Rosa Pérez Garijo en la sede de Valencia ciudad.

Estas reuniones se enmarcan en los contactos habituales de ambas asociaciones con los distintos partidos políticos de cara a recordar la importancia de un estado laico basado en la libertad de conciencia, sin privilegios para ninguna creencia y con neutralidad en las instituciones.  


Rosa Pérez ha agradecido el encuentro y tras escuchar las reivindicaciones planteadas se ha comprometido en lo siguiente:


1.- Enviar a Izquierda Unida la moción de adhesión a la Red de Municipios por un Estado Laico tanto a nivel de IU Federal como a toda la militancia y cargos electos de EUPV para que este debate tenga lugar en los Ayuntamientos y se intente conseguir que la moción salga adelante.


2.- Invitar a AVALL y Valencia Laica a participar en la Jornada Municipalista para la militancia de EUPV y que tendrá lugar en los próximos meses.


3.- Visionar el documental “Fills del Silenci” que se ha estrenado recientemente y posterior debate sobre la complicidad de la iglesia católica con el régimen franquista. Se intentará programar el acto en la Universidad de Valencia .


La coordinadora de EUPV ha mostrado su proximidad en el planteamiento de la necesidad de un estado laico, que en AVALL compartimos sin dejar de insistir en nuestro ateísmo.

divendres, 1 de juny del 2018

LA LUCHA POR LA LAICIDAD

Artículo de Marc Cabanilles


Muchos quienes luchamos por la laicidad, entre ellos los ateos, estamos cansados y aburridos. ¿porqué?
No por  políticas que en materia de laicidad llevan a cabo partidos conservadores, contra los que estamos acostumbrados a oponernos, a que nos ninguneen. Es por la ausencia de políticas contrarias por parte de los partidos progresistas.
Es preciso  ser sordo del alma, ciego de piel o esclavo de ideas para ignorar que vivimos tiempos de una cruel y persistente inquisición (social, religiosa, política), que no tolera ninguna manifestación fuera de sus cánones preestablecidos, con resultado de una sociedad cada vez más habituada a obedecer, sin capacidad de asombro, sin tiempo para reflexionar, y sin ningún propósito de actuar. Romper con lo establecido, impuesto como la única forma de vida,  debería darnos oxígeno para intentar conseguir aquello que hoy nos asemeja imposible, pero de lo que depende que haya una sociedad más justa, libre, abierta, más respetuosa, más culta.
El ateísmo que llevamos en nuestro corazón es demasiado grande como para ignorar el riesgo de un choque frontal con el monstruo de la autoridad, siempre dispuesta a defender privilegios, pero al mismo tiempo,  fortalece nuestra conciencia y determinación de seguir adelante.
Los ateos, siempre estaremos ahí, tras los estantes en librerías, paseando por los parques, investigando en las universidades, agitando lugares de trabajo, o anónimos entre las sombras, ... intentando evitar tanta injusticia. Intentando responder a la pregunta de por qué la gran mayoría de quienes dicen querer cambiar las cosas, no se dedican a cambiarlas, con el resultado de caer en la pasividad, en la melancolía, en la desilusión.
No sólo hay que buscar lo mediático. Lo interesante y más difícil, es actuar. Actuar es más importante que hablar. Actuar es más importante que encerrarnos en nuestros espacios. Actuar es mucho más importante que estar sentados como espectadores admirando y alabando las luchas que otros llevan a cabo en espacios y tiempos distintos al nuestro, mientras desacreditamos a quienes actúan a nuestro lado.
La vida no sirve de nada si no se puede vivir libre, si sólo se vive para respirar, trabajar y gastar. La vida hay que vivirla luchando contra las injusticias y las supercherías que la arruinan. La vida no es tal si se vive con el puñal de la libertad, guardado  en el cajón de la comodidad. Estamos consiguiendo que el silencio y el olvido por un lado, y la contramarcha por otro, sepulten muchas luchas, entre ellas la de la laicidad. No somos los únicos que denunciamos esto, pero somos pocos los dispuestos a seguir la lucha, y parece que todavía son menos los dispuestos a escuchar.
En cualquier lucha, también por la laicidad, no hay que separar el pensamiento de la acción. Porque luego vienen las lágrimas por recordar lo perdido. Las llamas se propagan mientras haya combustible, y las acciones son el combustible que alimenta esas llamas. Sólo en aquellos momentos en que la tensión por la libertad se reúne con la práctica, es cuando verdaderamente se avanza. Una lucha hecha con honesta entrega, contra unas maquinaria estatales, religiosas, mediáticas, donde la posibilidad de no ser oído es muy alta y el posible fracaso, muy probable.
Encaminarse hacia un estado laico es fundamental, porque las tan cacareadas libertad, igualdad, fraternidad, son pilares de convivencia, y que como tales, deben estar bien cimentados, siendo la laicidad uno de esos cimientos fundamentales.  Y cuando a pesar de las incomprensiones, se ama lo que se hace por que es de justicia, el desánimo frente al retroceso no impide que nos mantengamos firmes en la defensa de esa laicidad, que es garantía de respeto mutuo,  igualdad de todas las creencias (incluido el derecho a no creer) y la neutralidad del espacio público.

Marc Cabanilles
Presidente Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL)

dimecres, 30 de maig del 2018

REUNIÓ AMB PODEM


D'esqueere a dreta: Marc Cabanilles (AVALL), Antonio Estañ, Llum Quiñonero, Raquel Ortiz (València Laica)

Trobada d'AVALL i València Laica amb LLum Quiñonero, diputada autonòmica i Antonio Estañ , secretari general de Podem de la Comunitat Valenciana.
Per la nostra banda els hem transmès la nostra preocupació per la falta de visibilitat del finançament públic de l'església catòlica ja que hi ha moltes ocasions en què l'assumpte dels 11.300 milions hauria d'aparèixer: Al parlar de pressupostos, de pensions, de dependents, de memòria històrica. No hi ha diners per a quasi res però l'església si que ho rep sense haver de demanar-ho.
Els recordàrem que en el tema de les caselles de l'IRPF, recomanem no marcar cap (ni la de l'església, ni la de finalitats socials).
Parlàrem sobre les mesures de separació entre el públic i el privat en tots els nivells (municipal, autonòmic, estatal).
Van eixir a relluir els acords amb la Santa Seu, l'ensenyament de la religió que deuria quedar fora de les escoles.
Tots aquests temes han d'entrar en els debats dels partits per a anar pressionant i que la societat es vaja posicionant cap a l'Estat laic.
Tots dos polítics van reconèixer el poc que s'ha fet en aquest àmbit i ja estem en l'etapa final de la legislatura.
Confiem que el seu partit intente fer del laïcisme un punt de debat i de visibilització.

REUNIÓN CON PODEMOS

De izquierda a derecha: Marc Cabanilles (AVALL), Antonio Estañ, Llum Quiñonero, Raquel Ortiz (Valencia Laica)

Encuentro de AVALL y Valencia Laica con LLum Quiñonero, diputada autonómica y Antonio Estañ , secretario general de Podemos de la Comunitat Valenciana.
Por nuestra parte les hemos transmitido nuestra preocupación por la falta de visibilidad de la financiación pública de la iglesia católica ya que hay muchas ocasiones en que el asunto de los 11.300 millones debería aparecer: Al hablar de presupuestos, de pensiones, de dependientes, de memoria histórica. No hay dinero para casi nada pero la iglesia si que lo recibe sin tener que pedirlo.
Les recordamos que en el tema de las casillas del IRPF, recomendamos no marcar ninguna (ni la de la iglesia, ni la de fines sociales).
Hablamos sobre las medidas de separación entre lo público y lo privado en todos los niveles (municipal, autonómico, estatal).
Salieron a relucir los acuerdos con la Santa Sede, la enseñanza de la religión que debería quedar fuera de la escuela .
Todos estos temas tienen que entrar en los debates de los partidos políticos, para ir presionando y que la sociedad se vaya posicionando hacia el Estado laico.
Ambos políticos reconocieron lo poco que se ha hecho en este ámbito y ya estamos en la etapa final de la legislatura.
Confiemos en que su partido intente hacer del laicismo un punto de debate y de visibilización.

dimarts, 22 de maig del 2018

TROBADA DE L'ORXA


Hem celebrat a l'Orxa, xicotet municipi d'Alacant, la I Trobada d'Heterodoxos, Heretges i Marginats a l'empara del MUSEO DE LA RAZÓN, dotat amb més de 2.500 obres originals, que representen a una part de les dones i homes (anarquistes, heretges, maçons, naturistes, lliurepensadors),que en la història de nostra era van mostrar pensaments i comportaments diferents i enfrontats a idees i formes de vida considerades com a inamovibles.

En aquesta trobada, juntament amb AVALL ha participat València Laica, la Lògia Masònica Blasco Ibáñez, Cullera Laica, Naturistes d'Alcoi, CNT d'Alcoi, així com diverses persones no associades.
En un ambient de camaradería i envoltats de natura, es va debatre sobre assumptes relacionats amb el feminisme, el lliurepensament, l'individualisme i l'apatia social.Es va presentar el llibre "Espiritistes i lliurepensadores" de la historiadora DOLORS MARÍN, arribada des de Mallorca per a l'esdeveniment. El llibre aporta abundant i precisa informació sobre dones pioneres en la defensa del lliurepensament i de la lluita de les dones contra el conservadorisme social. Així mateix,  continuàrem amb l'activitat d'intercanvi de llibres. No es compren ni es venen. Es deixa un llibre, i se n'agafa un altre.

Pròxima trobada programada per a octubre.