dilluns, 21 de novembre del 2011

Entrevista al President d'AVALL en Levante-EMV

En la línia de la denúncia del finançament econòmic de l'Església Catòlica, en un moment de crisi i de retalls en serveis socials bàsics, el nostre president critica els diners que rep l'Església, com ara els que rep per a manteniment del seu immens patrimoni immobiliari:

´Que la Iglesia conserve su patrimonio, que no es pobre´


dimecres, 2 de novembre del 2011

Expansión de la financiación pública de la Iglesia Católica en época de recortes


Educación subvenciona a los seminarios católicos con 847.000 euros


Estas partidas no tienen nada que ver con obra social ni nada que se le parezca, y no es parte de la subvención a colegios concertados. Es casi un millón de euros para subvencionar el adoctrinamiento católico, la cantera de futuros curas y monjas (y otras figuras al servicio de la Iglesia Católica). 
Casi un millón de euros de las arcas esquilmadas de la Generalitat para una ideología particular. La antítesis de un Estado Aconfesional.

dijous, 27 d’octubre del 2011

AVALL DENUNCIA L’ARBITRARIETAT I LA CENSURA EN LA PUBLICITAT EN CONCESSIONS PÚBLIQUES VALENCIANES

Comunicat de Premsa

AVALL DENUNCIA L’ARBITRARIETAT I LA CENSURA EN LA PUBLICITAT EN CONCESSIONS PÚBLIQUES VALENCIANES


València, 26 d’octubre de 2011

Davant de la notícia que reflecteixen hui diferents mitjans de comunicació sobre la campanya publicitària de prostíbuls en els autobusos de transport metropolità (ETM) de València, l'Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL) desitja manifestar el següent:

1.       Que considera legítim l'ús publicitari en mitjans de transport per part d'entitats amb ànim de lucre per a estimular el consum dels béns o serveis que ofereixen al públic, amb independència de la valoració ètica que la societat puga fer-ne.

2.       Que l'Administració Pública només ha de vetlar perquè la dita publicitat no induïsca a comportaments contraris a la llei, a la convivència pacífica o a l'honor de les persones.
3.       Que aquestes elementals normes han de ser aplicades per l'Administració Pública valenciana amb total objectivitat tant en l'àmbit de la Generalitat com en el dels Municipis, sense que puga ser objecte de valoracions subjectives  per part de les persones que exercisquen la funció pública.

4.       Que ens sorprén la diferència entre els criteris de l'Entitat de Transport Metropolità (ETM), dependent de l'Agència Valenciana de Mobilitat, i la de l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT), dependent de l'Ajuntament de València, ambdós del mateix signe polític. També ens sorprén com aquests criteris poden canviar en unes hores per la pressió de l'opinió pública, sempre que aquesta pressió siga coincident amb la ideologia del partit governant.

5.       Que mentre l'ETM afirmava ahir dia 26 d'octubre no poder prohibir la campanya que incita a l'ús i gaudi dels prostíbuls ("Aquesta publicitat no ens agrada especialment, però no podem fer res per a impedir-la, la llei l'empara"), l'Ajuntament de València va prohibir des del principi la campanya publicitària en autobusos de l'EMT proposada en el seu dia per la Unió d'Ateus i Lliurepensadors (UAL), una associació sense ànim de lucre, tan sols perquè el seu eslògan s'iniciava amb la frase "probablement déu no existeix".

6.       Que els autobusos, les seues parades, edificis públics i multitud de mobiliari ambulant i fix en la ciutat de València han sigut objecte de propaganda política i ideològica en innumerables ocasions en els últims anys, incloent la propaganda religiosa, sense major objecció, a pesar que la ideologia d'alguns credos és contrària i irritant per a un percentatge important de valencians. En aquests casos, i pensem que encertadament, aquesta publicitat no va tindre cap tipus de censura, en salvaguarda del principi de llibertat d'expressió i de la laïcitat de l'Estat, base d'una societat plenament democràtica que ha de respectar i permetre l'expressió lliure de qualsevol ideologia.

7.       Que ens pareix denigrant l'explotació sexual de les persones realitzada per aquests bordells participats per proxenetes de coll alt, que la publicitat en què les persones apareguen com a mera mercaderia és menyspreable, però que també és igual de reprovable la doble moral dels qui per un costat criminalitzen les prostitutes des del púlpit o l'escó, i per un altre, i a amagades, se n'usufructuen.

En definitiva, volem manifestar les enormes dificultats que la nostra associació ha tingut i continua tenint per a publicitar-se en els últims anys a la Comunitat Valenciana, havent sigut la nostra associació censurada i vilipendiada públicament per l'alcaldessa de València pel simple fet d'intentar-ho. No podem deixar de comparar-nos amb la situació semblant d'uns proxenetes a qui se'ls ha deixat fer de manera complaent, ja que, encara que finalment s'ha dit que la seua publicitat es retirarà dels autobusos, continua lluint en nombroses tanques publicitàries per tota València.

Amb tot això, queda en evidència una vegada més com l'administració valenciana situa al 23% de la població valenciana, no creient, en un nivell més baix que els proxenetes quant al dret de llibertat d'expressió.

**************


Comunicado de Prensa


AVALL DENUNCIA LA ARBITRARIEDAD Y LA CENSURA EN LA PUBLICIDAD EN CONCESIONES PÚBLICAS VALENCIANAS


Valencia, 26 de octubre de 2011

Ante la noticia que reflejan hoy diferentes medios de comunicación acerca de la campaña publicitaria de prostíbulos en los autobuses de transporte metropolitano (ETM) de Valencia, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores (AVALL) desea manifestar lo siguiente:

  1. Que considera legítimo el uso publicitario en medios de transporte por parte de entidades con ánimo de lucro para estimular el consumo de los bienes o servicios que ofrecen al público, con independencia de la valoración ética que la sociedad pueda hacer de ellos.

  1. Que la Administración Pública sólo debe velar para que dicha publicidad no induzca a comportamientos contrarios a la ley, a la convivencia pacífica o al honor de las personas.
  2. Que estas elementales normas deben ser aplicadas por la Administración Pública valenciana con total objetividad tanto en el ámbito de la Generalitat como en el de los Municipios, sin que pueda ser objeto de valoraciones subjetivas  por parte de las personas que ejerzan la función pública.

  1. Que nos sorprende la diferencia entre los criterios de la Entidad de Transporte Metropolitano (ETM), dependiente de la Agencia Valenciana de Movilidad, y la de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), dependiente del Ayuntamiento de Valencia, ambos del mismo signo político. También nos sorprende cómo estos criterios pueden cambiar en unas horas por la presión de la opinión pública, siempre que esta presión sea coincidente con la ideología del partido gobernante.

  1. Que mientras la ETM afirmaba ayer día 26 de octubre no poder prohibir la campaña que incita al uso y disfrute de los prostíbulos ("Esta publicidad no nos gusta especialmente, pero no podemos hacer nada para impedirla, la ley les ampara"), el Ayuntamiento de Valencia prohibió desde el principio la campaña publicitaria en autobuses de la EMT propuesta en su día por la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL), una Asociación sin ánimo de lucro, tan solo porque su eslogan se iniciaba con la frase "probablemente dios no existe".

  1. Que los autobuses, sus paradas, edificios públicos y multitud de mobiliario ambulante y fijo en la ciudad de Valencia han sido objeto de propaganda política e ideológica en innumerables ocasiones en los últimos años, incluyendo la propaganda religiosa, sin mayor objeción, pese a que la ideología de algunos credos es contraria e irritante para un porcentaje importante de valencianos. En estos casos, y pensamos que acertadamente, dicha publicidad no tuvo ningún tipo de censura, en salvaguarda del principio de libertad de expresión y de la laicidad del Estado, base de una sociedad plenamente democrática que ha de respetar y permitir la expresión libre de cualquier ideología.

  1. Que nos parece denigrante la explotación sexual de las personas realizada por estos burdeles participados por proxenetas de cuello alto, que la publicidad en la que las personas aparezcan como mera mercancía es deleznable, pero que también es igual de reprobable la doble moral de los que por un lado criminalizan a las prostitutas desde el púlpito o el escaño, y por otro, y a hurtadillas, se usufructúan.

En definitiva, queremos manifestar las enormes dificultades que nuestra asociación ha tenido y sigue teniendo para publicitarse en los últimos años en la Comunidad Valenciana, habiendo sido nuestra asociación censurada y vilipendiada públicamente por la alcaldesa de Valencia por el mero hecho de intentarlo. No podemos dejar de compararnos con la situación similar de unos proxenetas a los que se les ha dejado hacer de manera complaciente, ya que, aunque finalmente se ha dicho que su publicidad se retirará de los autobuses, sigue luciendo en numerosas vallas publicitarias por toda Valencia.

Con todo ello, queda en evidencia una vez más cómo la administración valenciana sitúa al 23% de la población valenciana, no creyente, en un nivel más bajo que los proxenetas en cuanto al derecho de libertad de expresión.


***************

Cobertura mediàtica:


dimarts, 18 d’octubre del 2011

DE MIS IMPUESTOS A LAS IGLESIAS CERO


DE MIS IMPUESTOS A LAS IGLESIAS CERO


La Iglesia Católica recibe al año 11.000 millones de las arcas públicas (1% del PIB español)


Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad. Así son las cuentas de la Iglesia católica en España, según recoge el Anuario de la Laicidad en España 2011, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que se presentó en el Ateneo de Madrid a finales del mes de Mayo del presente año. Resumen confeccionado por AMAL, Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores.


El IRPF, las exenciones tributarias y otras prebendas.


249 millones: Asignación IRPF

La Iglesia destina la asignación del IRPF íntegra a la financiación del culto y el clero.

Hay que recordar que esta cantidad que se indica en la casilla de declaración ante Hacienda, no es una cantidad adicional que pagan los católicos. Por el contrario esta cifra se detrae de las inversiones en lo público, dedicándose en exclusividad a la financiación del culto religioso.

80 millones: "Otros fines"

Es la parte que recibe de la casilla "otros fines" del IRPF. Va a diferentes proyectos de instituciones católicas.

2.000 millones: Sin impuestos… más la subida del 0.55 % al 0,7 %

Es el ahorro por la exención del pago de impuestos como el del IBI, el de patrimonio, licencias de obras... La iglesia católica estaba exenta de I.V.A., pero la ComunidadEconómica Europea obligó a eliminar este privilegio, considerando que la IglesiaCatólica era una empresa privada. Zapatero para compensarla les subió del 0,55 % al 0,7 %, por lo que cada vez que pagan el I.V.A, realmente lo pagamos nosotros.

4.600 millones: Profesores y conciertos

Recibe del Estado para pagar a los 16.000 profesores de religión de los colegios públicos y financiar centros concertados.

3.200 millones: Atención sanitaria

Para financiar tanto dispensarios y centros para transeúntes, como hospitales y centros de salud dirigidos por órdenes religiosas.

25 millones para funcionarios

Le entrega el estado para el pago del sueldo de los religiosos que ejercen como capellanes en cárceles y cuarteles.

500 millones: Monumentos

Es el dinero que recibe para financiar las labores de conservación del patrimonio artístico propiedad de la Iglesia

290 millones: Eventos locales

Subvenciones para abonar los gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local

100 millones: Jornada de la juventud

Es el dinero que, según las previsiones, costará al erario público las Jornadas de la Juventud que se celebraron este verano en Madrid.  


Suman más de 11 millones de euros.


Una media de 250 euros por habitante que, sea o no creyente, ve cómo esta importante cantidad se extrae de los presupuestos de las distintas administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos). A esta cifra sería necesario añadir las aportaciones, más pequeñas, a otras iglesias.


¿Para que se utiliza ese dinero?


AMAL denuncia qué tanto la jerarquía de la Iglesia como las organizaciones católicas financiadas a través de los supuestos fines sociales, "dedican gran parte de sus recursos a sufragar costosas campañas para promover la represión sexual,la discriminación por razón de género u orientación sexual, contra la libertad de la mujer, contra los avances científicos o contra la eutanasia y la muerte digna". De la misma manera utiliza su poder económico para influir mediante sus lobbies en el aparato del Estado, es decir, en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.


En definitiva para organizar campañas políticas que impidan que nuestro país se desarrolle y progrese en consonancia con los avances en los derechos de los ciudadanos/as, culturales y científicos.

Hay que indicar, una vez más, que es el Estado es el que debe cumplir con dar cobertura a las necesidades sociales y no delegar subsidariamente en ninguna organización privada. En cualquier caso y si de forma puntual y temporal fuese necesaria esa actuación privada, esta tendría que tener las mismas reglas del juego que cualquier ONG, es decir su prestación debería cumplir:


            A.- No desarrollar ninguna ideologización religiosa, sexista, homófona o antidemocrática.

            B.- Presentar un proyecto, que sea evaluado según normas, aprobado en consideración de su necesidad e importancia y, al ser con dinero público auditado una vez desarrollado.


Desde una perspectiva de un Estado Laico proponemos diversas alternativas:


1.- Anulando las subvenciones a la Iglesia no sería necesaria la ampliación de la jubilación a los 67 años. 

2.- Según Izquierda Unida se podrían crear 400.000 puestos de trabajo.

3.- No sería necesario recortes sociales en:


Educación                                                                             2.840,58          8,1 %

Sanidad                                                                                 4.254,49          8,2 %

Pensiones                                                                              1.500               congelación

Servicios Sociales y promoción social                                   2.515,58          8,1 %

Acceso a la vivienda y

fomento de la edificación de protección pública                  1.209,66          19,3 %                                                                                            12.320,31 €


No se tiene en cuenta los recortes que de manera adicional ejecutan algunas autonomías, ni tampoco la proyección al presupuesto del año 2012.

Las cifras son claras y por esta situación AMAL inicia una campaña de información y denuncia, con el objetivo de coordinar con los ciudadanos, la EXIGENCIA DE LA INMEDIATA ANULACIÓN DE ESTA FINANCIACIÓN A LAS IGLESIAS.

dissabte, 8 d’octubre del 2011

Un pas més cap a la teocratització valenciana

Els regidors de València que vulguen dur la senyera el dia del 9 d'octubre, hauran d'acceptar entrar en la catedral, encara que no siguen catòlics.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/d/Octubre/boda/senora/Barbera/elpepuespval/20111008elpval_5/Tes

dijous, 6 d’octubre del 2011

Rebutjada la proposta d'aconfessionalitat de les Corts Valencianes

Encara que era una petició simbòlica (vista la majoria absoluta del PP), és de destacar que hi haja formacions polítiques que pensen que la defensa de l'aconfessionalitat de les institucions és una prioritat, com ho és la llibertat d'expressió, la igualtat per a totes les races, sexes i ideologies.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/06/valencia/1317906753.html

dijous, 1 de setembre del 2011

Congrés d'Oslo: "Humanisme i Pau" / Congreso de Oslo: "Humanismo y Paz"

************** VALENCIÀ ***************


A principis d'agost es va celebrar a Oslo (http://www.human.no/oslo2011), en el marc del tercer congrés de la International Humanist and Ethical Union (IHEU, http://www.iheu.org/), que representa més de 100 organitzacions humanistes, racionalistes, atees i lliurepensadores, el congrés fundacional (http://www.cilalp.org/de l'Associació Internacional del Lliurepensament. Ambdos congressos comptaren amb representants de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores, http://www.ateos.org, Espanya), de la qual formem part.


El congrés tingué el tema de "Humanisme i Pau", que és especialment significatiu donats els atacs recents en Oslo, i l'intent d'atac terrorista a les manifestacions laicistes en Espanya.
En els webs anteriors podeu consultar més informació, però en destaquem dos temes:


1) La declaració en front dels terribles atemptats que tingueren lloc a Oslo:


"Humanist statement on terror attacks in Norway
On behalf of Humanists and other secular people across Europe and the rest of the world, the International Humanist and Ethical Union (IHEU) and the European Humanist Federation (EHF) express their profound sorrow at the mass murders in Norway.
We extend our sympathy to all people affected by this horrific act.
We affirm our solidarity with our colleagues at the Norwegian Humanist Association and all Norwegians dealing with this tragedy.
And we state our support for the Norwegian people’s peaceful, humane and reasoned response to an act of terror that appears intended to provoke a violent, fearful and thoughtless reaction."


2) La declaració sobre el tractament de la visita d'un líder religiós a un país europeu, en teoria, aconfessional:


"Davant la visita del Sr. Ratzinger, cap de l'Església catòlica, a Espanya, els dies 19 al 21 d'agost, denunciem a las autoritats espanyoles per contemporitzar amb una persona, que és el cap autoritari d'un grup misògin i antidemocràtic, i finançar el seu viatge amb càrrec dels ciutadans que no comparteixen les seues idees, amb l'agravament de ser un país en situació de profunda crisi econòmica.
I ens solidaritzem amb les activitats de protesta de moltes ciutats, malgrat l'oposició de les autoritats, que no respecten l'aconfessionalitat de l'estat prevista en la Constitució Espanyola."


D'aquesta visita, de les manifestacions per un Estat Laic, ja n'haureu rebut informació diversa (i amb diferents perspectives) per diversos mitjans, però amb certa perspectiva passat un cert temps, en destaquem també algunes ressenyes:
********************** CASTELLANO ********************
A principios de agosto se celebró en Oslo (http://www.human.no/oslo2011), en el marco del tercer congreso de la International Humanist and Ethical Union (IHEU, http://www.iheu.org/), que representa más de 100 organizaciones humanistas, racionalistas, ateas y librepensadoras, el congreso fundacional (http://www.cilalp.org/de la Associación Internacional del Librepensamiento. Ambos congresos contaro con representantes de la UAL (Unión de Ateos y Librepensadores, http://www.ateos.org, España), de la que formamos parte.

El congreso tuvo el tema de "Humanismo y Paz", que es especialmente significativo dados los ataques recientes en Oslo, y el intento de ataque terrorista a las manifestaciones laicistas en España.
En las webs anteriores podéis consultar más información, pero destacamos dos temas:1) La declaración en frente de los terribles atentados que tuvieron lugar en Oslo:

"Humanist statement on terror attacks in Norway
On behalf of Humanists and other secular people across Europe and the rest of the world, the International Humanist and Ethical Union (IHEU) and the European Humanist Federation (EHF) express their profound sorrow at the mass murders in Norway.
We extend our sympathy to all people affected by this horrific act.
We affirm our solidarity with our colleagues at the Norwegian Humanist Association and all Norwegians dealing with this tragedy.
And we state our support for the Norwegian people’s peaceful, humane and reasoned response to an act of terror that appears intended to provoke a violent, fearful and thoughtless reaction."

2) La declaración sobre el tratamiento de la visita de un líder religioso a un país europeo, en teoría, aconfesional:

"Ante la visita del Sr. Ratzinger, jefe de la Iglesia católica, a España los días 19 al 21 de agosto, denunciamos a las autoridades españolas por contemporizar con una persona, que es el jefe autoritario de un grupo misógino y antidemocrático, y financiar su viaje con cargo a los ciudadanos que no comparten sus ideas, lo que queda agravado por ser un país en situación de profunda crisis económica.
Y nos solidarizamos con las actividades de protesta que se llevan a cabo en muchas ciudades, pese a la oposición de las autoridades, que no respetan la aconfesionalidad del estado prevista en la Constitución Española."


De esta visita, de las manifestaciones por un Estado Laico, ya habréis recibido información diversa (y con diferentes perspectivas) por diversos medios, pero con cierta perspectiva pasado un cierto tiempo, destacamos también algunas reseñas:

dimarts, 9 d’agost del 2011

LA HIPOCRESIA CATÓLICA

Las autoridades del cualquier parte del mundo suelen visitar los lugares asolados por desastre humanitarios (terremotos, atentados terroristas, etc). ¿A qué viene el Papa a España en vez de interesarse por la devastadora hambruna por la que está pasando Somalia en estos momentos?

En la pasada visita del Papa a Valencia, a la televisión valenciana le costó 11 millones de euros por derechos de emisión (http://www.elpais.com/articulo/espana/visita/Papa/Valencia/costo/millones/Canal/elpepiesp/20100409elpepinac_9/Tes) ¿Cuánto le va a pagar esta vez la Televisión Española o la de la Comunidad de Madrid? ¿No sería mucho más útil ese dinero en Somalia?

Hay que denunciar la actitud hipócrita de los católicos y en especial las empresas y el estado que está financiando la venida de Papa en vez de dar ese dinero a Somalia. Si lo hacen porque la inversión la recuperan con los turistas peregrinos, peor aún.
Hay que sacar una nota de prensa denunciando todo esto, por el bien de Somalia y prepárale al Papa el recibimiento que se merece.

diumenge, 17 de juliol del 2011

Absolt Fernando Cuartero per dir la veritat: els espiritistes són estafadors.

Fernando Cuartero, catedràtic de la Universidad de Castilla la Mancha, company nostre de "Ateos de Albacete" i membre de la UAL ha sigut absolt en segona instància per escriure en una carta interna al seu rectorat que els espiritistes són "vulgars estafadors".

Ens hauria agradat més que l'absolució haguera reconegut l'error de la primera sentència en comptes d'absoldre'l per prescripció. I lamentem que Fernando Cuartero haja hagut de gastar-se 1436€ en advocats i que les despeses judicials no les paguen els espiritistes. Però, almenys, els espiritistes no cobraran finalment els diners de multa. Això haguera sigut una doble estafa.

En l'enllaç de baix podeu trobar la informació de la notícia i com col·laborar econòmicament.

http://www.laicismo.org/observatorio/documentacion/ciencia_y_religion/absuelto_el_catedratico_de_universidad_condenado_a_una_multa_de_204_euros_por_llamar_estafadores_a_unos_espiritistas.html#ppal

dijous, 7 de juliol del 2011

DE MIS IMPUESTOS, AL PAPA CERODE MIS IMPUESTOS, AL PAPA 0

Con ocasión de la visita del Sr. Ratzinger a Madrid un conjunto de organizaciones hemos preparado algunos actos, a continuación transcribimos un resumen, a medida que se concreten más iremos informando:

Actos en Madrid.

1.- Jornada en la Facultad de Informática el viernes 8 Julio a las 19:30. Ética Laica.

2.- 12 de Agosto. Segunda rueda de Prensa.

3.- 13 Agosto. Concierto para Jóvenes. Se pedirá ir disfrazados de “los cuentos de toda la vida”, elfos, trolls, hobbies, caperucita roja, frailes…Probable Recinto Ferial Miguel Ríos en Rivas Vaciamadrid.

4.- 17 Agosto. Manifestación Laica, Terminará en la Puerta del Sol.

Por su parte la organización hermana AMAL inicia la Campaña Popular de recogida de votos para adjudicar el I Premio Torquemada.
Se seleccionará a una serie de candidatos, que serán votados por el público atendiendo a sus declaraciones y acciones más intransigentes, sus ataques a la libertad de expresión, su arrogancia clerical y sus ofensivas contra los derechos humanos. En agosto de 2011, se concederá el premio coincidiendo con la visita de Benedicto XVI a Madrid.

Acto en Barcelona:

El 19 de julio se procederá a la lectura pública de un capítulo del libro del Barón de Holbach “Cartas a Eugenia” al que seguirá un debate sobre el valor actual de la Ilustración.

dilluns, 27 de juny del 2011

dilluns, 6 de juny del 2011

El València CF, també censurat per l'arquebisbat.

En la València del regionalcatolicisme, res no li pot fer ombra a l'Església Catòlica, ni el mateix esport rei, l'altra religió del poble, el futbol.

http://www.youtube.com/watch?v=z298Nq06xC8&feature=player_embedded¿Infantil? No, blasfem.

Més informació:
http://www.linformatiu.com/esports/detalle/articulo/valencia-cf-amb-lesglesia-thas-topat/

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/09/valencia/1307626726.html

dimecres, 18 de maig del 2011

Cobertura de la roda de premsa de 18 de maig de 2011 sobre les reivindicacions d'AVALL a les formacions polítiques

Dimecres 18 de maig a les 12h hem conclòs la nostra campanya de sensibilització de formacions polítiques i de la ciutadania en general amb una roda de premsa.

Descarrega't el:


En aquesta roda de premsa s'han exposat els resultats de les entrevistes i anàlisis realitzades amb les diverses formacions.

La cobertura de la roda de premsa ha sigut important:

http://www.adn.es/local/valencia/20110518/NWS-0925-Ateos-educacion-eliminar-religion-clases.html

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=819944

http://www.paginanoticias.es/noticias/Espana/20110518/5957458/Ateos-exigen-un-nuevo-plan-de-educaci%C3%B3n-sexual.htm

http://www.noticias.com/ateos-exigen-un-nuevo-plan-de-educacion-sexual-y-eliminar-clases-de-religion.1097515

http://www.laicismo.org/generar_pdf.php?pk=7011

I també ens alegrem que ha tingut ressò en associacions que volen col·legis llibres d'ideologia:

http://alicanteeducaenlibertad.blogspot.com/2011/05/ateos-exigen-un-nuevo-plan-de-educacion.html

Aplaudim que, per fin, Alicante Educa en Libertad també done suport a l'eliminació de la religió dels col·legis. És  inadmissible segregar els xiquets per la ideologia dels pares.

dilluns, 16 de maig del 2011

Sobre la visió dels ateus: discrepàncies entre la realitat i la visió de la població

Diferents estudis mostren que la societat té una visió distorsionada dels ateus, que no està conforme a la realitat d'aquest col·lectiu:

- "los ateos resultan ser menos autoritarios y sugestionables, menos dogmáticos, con menos prejuicios, más tolerantes hacia las demás personas, respetuosos de la Ley, más caritativos, concienzudos y cultos. Son inteligentes, y muchos se dedican a una vida intelectual y académica."
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126620http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/apr/11/aetheists-research-scientists.

- Diferents estudis mostren que l'ateïsme està relacionat positivament amb el nivell d'intel·ligència: http://www.scribd.com/doc/14765500/Average-intelligence-predicts-atheism-rates-across-137-nations-Lynn-et-alLynn, Richard; John Harvey and Helmuth Nyborg. "Average intelligence predicts atheism rates across 137 nations". Elsevier Inc. doi:10.1016/j.intell.2008.03.004. Retrieved 2008-06-27.

- El percentatge d'ateus és majoritari entre la comunitat científica: Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998) , http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html.

- Encara no es coneix en la història recent un conflicte nacional o internacional, o un moviment terrorista originat per una organització atea. Tampoc una prohibició o censura moral o ideològica promoguda per una associació atea.

- Segons els diferents estudis del CIS, el percentatge d'ateus i no creients en Espanya està al voltant del 20-25% (i més del 50% entre jóvens amb estudis superiors), però la gran majoria de la gent pensa que és molt inferior

Amb les dades en la mà, molts es pregunten perquè una part important de la societat encara té mal vists als ateus:

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story.html

És evidentment que ens queda molta tasca per fer, per a que la societat ens veja no positivament, sinó simplement amb naturalitat.

dilluns, 9 de maig del 2011

Presentació/Roda de Premsa de la Plataforma en Defensa d'Una Educació Sexual CientíficaPRESENTACIÓ - RODA DE PREMSA

Data i hora: Divendres 13 de maig. 12:00h
Lloc: Seu de STEPV (c/Juan de Mena, 18-baix), València
Intervindran: representants de diverses associacions promotores de la plataforma i representants de col·lectius afectats.

Per a més informació sobre els motius, les desenes d'entitats adherides, les reivindicacions, llig el manifest:

MANIFEST


Cobertura mediàtica:

Televisions i ràdios:


Entrevista dilluns 16 en ràdio Express (http://www.radioexpressvalencia.com/) en directe a les 8 del matí a Vicent Bataller.

Cobertura en la www.cadenaser.com per la vesprada del dia 13.

Premsa escrita:

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/cursos/educacion/sexual/reducen/65/elpepiespval/20110514elpval_13/Tes

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/05/14/plan-publico-sexualidad-llega-60--aulas-obstaculos-consell/806847.html

http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/410814-un-colmlectiu-civic-vigilara-la-ingerencia-de-larquebisbat-en-els-programes-deducacio-sexual-escolar.html

http://www.avui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/410814-un-colmlectiu-civic-vigilara-la-ingerencia-de-larquebisbat-en-els-programes-deducacio-sexual-escolar.html

http://www.laverdad.es/alicante/v/20110514/provincia/plataforma-educacion-sexual-20110514.html

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=657987

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3065854/05/11/Plataforma-dice-que-el-control-de-Educacion-sobre-los-PIES-reduce-un-tercio-la-formacion-sexual-en-los-institutos.html

http://noticias.lainformacion.com/salud/sida/plataforma-dice-que-el-control-de-educacion-sobre-los-pies-reduce-un-tercio-la-formacion-sexual-en-los-institutos_PalY8NtvPYhMoXh1zcORx7/

dilluns, 2 de maig del 2011

Informació Campanya de la Renda


Davant les diverses campanyes de col·lectius ateus i laïcistes pel que fa a les caselles de l'IRPF (Església Catòlica / Fins Socials), hem de considerar les possibles següents accions:

1) La primera opció (i la que molta gent suposa erròniament que implica no donar ni un euro a l'Església Catòlica) és posar només la casella de fins socials. Cal tindre en compte que aproximadament la meitat del diners d'aquesta casella acaben finalment en institucions catòliques. Si finalment ens decidim per aquesta opció, cal ser molt conscient de que en realitat també estem donant diners a l'Església Catòlica, en compte de serveis realment públics i per a tots, com ara hospitals, carreteres i col·legis. Aquesta opció té, per tant, una rellevància pràctica mínima a efectes globals. Diverses plataformes donen suport a aquesta opció, perquè pensen que no marcar fins socials podria donar més arguments a l'Església en dir que la seua casella és "la guanyadora" de la gent que vol "donar" diners. Mireu, per exemple:
2) Europa Laica ha tret una campanya per a *** NO MARCAR CAP DE LES DUES CASELLES ***. Detalls i raons per a aquesta opció:
Cal dir, però, que amb aquesta opció, encara que més precisa que l'anterior, tampoc evitem que una part important de l'IRPF (d'altres contribuents) vaja finalment a l'Església, mentre els no creients no tenim opció de cedir els nostres imposts a qui vulguem. Així que, per tant, amb aquesta opció, només minimitzem el problema, perquè els no creients continuem discriminats, perquè només uns ciutadans poden assignar part dels seus impots a això que ells volen.
3) Una tercera opció, més arriscada i valenta, és, a més de no marcar cap casella, descomptar el 0,7% de la quota íntegra i destinar-lo (descomptant-lo de la quantitat a pagar) a alguna associació atea, agnòstica, lliurepensadora o pel laicisme. Per a exercir esta "objecció fiscal" teniu les instruccions a:
http://www.laicismo.org/PHP/p_documento.php?id=3581 (sembla que no va momentàniament)
http://www.europalaica.com/noticias/c0700604_renta.html (este és igual que l'anterior, però de fa uns anys, cal canviar 0,5239% per 0.7%)
A hores d'ara, no es coneix cap cas que haja siga denunciat per la delegació territorial d'Hisenda, molt probablement perquè són conscients de que denunciar esta opció podria ser inconstitucional (si uns ciutadans poden pagar un 0,7% menys a l'Estat i destinar-ho a les seues creences/ideologia, la resta també han de poder fer-ho).

Des d'AVALL simplement volem informar d'aquestes opcions per tal de que cada membre i simpatitzant faça això que crega convenient.
En qualsevol cas, ací pots veure desglossats els diners que rep l'Església Catòlica:

diumenge, 17 d’abril del 2011

Ateus: queden-se a casa durant dos setmanes i abstinguen-se de dir el que pensen en públic. És setmana santa.


Article de Jesús Ruiz Mantilla publicat per El País el 17-4-2011 en relació a la denegació de manifestació atea en Madrid per a qualsevol data i recorregut durant la pròxima setmana.

Els nostres companys de Madridno només no han pogut manifestar-se pacíficament, sinó que de moment tenen ja un parell de querelles (una fins i tot criminal) per haver-ho intentat.

Recomanem a tots els ateus que no isquen de casa o, si ho han de fer, que dissimulen molt bé les seues conviccions i especialment no gosen posar mala cara a cap processó. Només poden ofendre's i protestar els creients. Recordem que Espanya és confessional.


diumenge, 10 d’abril del 2011

Participació d'AVALL en la taula redona "Família, Religió i Igualtat", dimarts 12 d'abril, València / Participación de AVALL en la mesa redonda "Familia, Religión e Igualdad", martes 12 de abril, Valencia.

.
Dins de les primeres jornades sobre diversitat familiar: "Totes les famílies són família", organitzades
per València Universitària, la nostra associació participarà dimarts dia 12 d'abril en la taula redonda:

--- "Família, Religió i Igualtat" ---
Dia i hora: dimarts dia 12 d'abril 18:00.
Lloc: Aulari III del Campus de Blasco Ibáñez de València (darrere del Col·legi Major Lluís Vives, entre
Blasco Ibáñez i Menéndez Pelayo. http://www.uv.es/~webuv/informacio/situacio_i_contacte.htm).
Participants: un representant d'AVALL, un representant de la Comunitat Catòlica i un representant del
Centre Cultural Islàmic de València.

***********

Dentro de las primeras jornadas sobre diversidad familiar: "Todas las familias son familia", organizadas
por Valencia Universitaria, nuestra asociación participará el martes día 12 de abril en la mesa redonda:

--- "Familia, Religión e Igualdad ---
Día y hora: martes día 12 de abril 18:00.
Lloc: Aulario III del Campus de Blasco Ibáñez de Valencia (detrás del Colegio Mayor Lluís Vives, entre

Blasco Ibáñez y Menéndez Pelayo. http://www.uv.es/~webuv/informacio/situacio_i_contacte.htm).
Participantes: un representante de AVALL, un representante de la Comunidad Católica y un representante
del Centro Cultural Islámico de Valencia.

******