dijous, 27 d’octubre del 2011

AVALL DENUNCIA L’ARBITRARIETAT I LA CENSURA EN LA PUBLICITAT EN CONCESSIONS PÚBLIQUES VALENCIANES

Comunicat de Premsa

AVALL DENUNCIA L’ARBITRARIETAT I LA CENSURA EN LA PUBLICITAT EN CONCESSIONS PÚBLIQUES VALENCIANES


València, 26 d’octubre de 2011

Davant de la notícia que reflecteixen hui diferents mitjans de comunicació sobre la campanya publicitària de prostíbuls en els autobusos de transport metropolità (ETM) de València, l'Associació Valenciana d'Ateus i Lliurepensadors (AVALL) desitja manifestar el següent:

1.       Que considera legítim l'ús publicitari en mitjans de transport per part d'entitats amb ànim de lucre per a estimular el consum dels béns o serveis que ofereixen al públic, amb independència de la valoració ètica que la societat puga fer-ne.

2.       Que l'Administració Pública només ha de vetlar perquè la dita publicitat no induïsca a comportaments contraris a la llei, a la convivència pacífica o a l'honor de les persones.
3.       Que aquestes elementals normes han de ser aplicades per l'Administració Pública valenciana amb total objectivitat tant en l'àmbit de la Generalitat com en el dels Municipis, sense que puga ser objecte de valoracions subjectives  per part de les persones que exercisquen la funció pública.

4.       Que ens sorprén la diferència entre els criteris de l'Entitat de Transport Metropolità (ETM), dependent de l'Agència Valenciana de Mobilitat, i la de l'Empresa Municipal de Transports de València (EMT), dependent de l'Ajuntament de València, ambdós del mateix signe polític. També ens sorprén com aquests criteris poden canviar en unes hores per la pressió de l'opinió pública, sempre que aquesta pressió siga coincident amb la ideologia del partit governant.

5.       Que mentre l'ETM afirmava ahir dia 26 d'octubre no poder prohibir la campanya que incita a l'ús i gaudi dels prostíbuls ("Aquesta publicitat no ens agrada especialment, però no podem fer res per a impedir-la, la llei l'empara"), l'Ajuntament de València va prohibir des del principi la campanya publicitària en autobusos de l'EMT proposada en el seu dia per la Unió d'Ateus i Lliurepensadors (UAL), una associació sense ànim de lucre, tan sols perquè el seu eslògan s'iniciava amb la frase "probablement déu no existeix".

6.       Que els autobusos, les seues parades, edificis públics i multitud de mobiliari ambulant i fix en la ciutat de València han sigut objecte de propaganda política i ideològica en innumerables ocasions en els últims anys, incloent la propaganda religiosa, sense major objecció, a pesar que la ideologia d'alguns credos és contrària i irritant per a un percentatge important de valencians. En aquests casos, i pensem que encertadament, aquesta publicitat no va tindre cap tipus de censura, en salvaguarda del principi de llibertat d'expressió i de la laïcitat de l'Estat, base d'una societat plenament democràtica que ha de respectar i permetre l'expressió lliure de qualsevol ideologia.

7.       Que ens pareix denigrant l'explotació sexual de les persones realitzada per aquests bordells participats per proxenetes de coll alt, que la publicitat en què les persones apareguen com a mera mercaderia és menyspreable, però que també és igual de reprovable la doble moral dels qui per un costat criminalitzen les prostitutes des del púlpit o l'escó, i per un altre, i a amagades, se n'usufructuen.

En definitiva, volem manifestar les enormes dificultats que la nostra associació ha tingut i continua tenint per a publicitar-se en els últims anys a la Comunitat Valenciana, havent sigut la nostra associació censurada i vilipendiada públicament per l'alcaldessa de València pel simple fet d'intentar-ho. No podem deixar de comparar-nos amb la situació semblant d'uns proxenetes a qui se'ls ha deixat fer de manera complaent, ja que, encara que finalment s'ha dit que la seua publicitat es retirarà dels autobusos, continua lluint en nombroses tanques publicitàries per tota València.

Amb tot això, queda en evidència una vegada més com l'administració valenciana situa al 23% de la població valenciana, no creient, en un nivell més baix que els proxenetes quant al dret de llibertat d'expressió.

**************


Comunicado de Prensa


AVALL DENUNCIA LA ARBITRARIEDAD Y LA CENSURA EN LA PUBLICIDAD EN CONCESIONES PÚBLICAS VALENCIANAS


Valencia, 26 de octubre de 2011

Ante la noticia que reflejan hoy diferentes medios de comunicación acerca de la campaña publicitaria de prostíbulos en los autobuses de transporte metropolitano (ETM) de Valencia, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores (AVALL) desea manifestar lo siguiente:

  1. Que considera legítimo el uso publicitario en medios de transporte por parte de entidades con ánimo de lucro para estimular el consumo de los bienes o servicios que ofrecen al público, con independencia de la valoración ética que la sociedad pueda hacer de ellos.

  1. Que la Administración Pública sólo debe velar para que dicha publicidad no induzca a comportamientos contrarios a la ley, a la convivencia pacífica o al honor de las personas.
  2. Que estas elementales normas deben ser aplicadas por la Administración Pública valenciana con total objetividad tanto en el ámbito de la Generalitat como en el de los Municipios, sin que pueda ser objeto de valoraciones subjetivas  por parte de las personas que ejerzan la función pública.

  1. Que nos sorprende la diferencia entre los criterios de la Entidad de Transporte Metropolitano (ETM), dependiente de la Agencia Valenciana de Movilidad, y la de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT), dependiente del Ayuntamiento de Valencia, ambos del mismo signo político. También nos sorprende cómo estos criterios pueden cambiar en unas horas por la presión de la opinión pública, siempre que esta presión sea coincidente con la ideología del partido gobernante.

  1. Que mientras la ETM afirmaba ayer día 26 de octubre no poder prohibir la campaña que incita al uso y disfrute de los prostíbulos ("Esta publicidad no nos gusta especialmente, pero no podemos hacer nada para impedirla, la ley les ampara"), el Ayuntamiento de Valencia prohibió desde el principio la campaña publicitaria en autobuses de la EMT propuesta en su día por la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL), una Asociación sin ánimo de lucro, tan solo porque su eslogan se iniciaba con la frase "probablemente dios no existe".

  1. Que los autobuses, sus paradas, edificios públicos y multitud de mobiliario ambulante y fijo en la ciudad de Valencia han sido objeto de propaganda política e ideológica en innumerables ocasiones en los últimos años, incluyendo la propaganda religiosa, sin mayor objeción, pese a que la ideología de algunos credos es contraria e irritante para un porcentaje importante de valencianos. En estos casos, y pensamos que acertadamente, dicha publicidad no tuvo ningún tipo de censura, en salvaguarda del principio de libertad de expresión y de la laicidad del Estado, base de una sociedad plenamente democrática que ha de respetar y permitir la expresión libre de cualquier ideología.

  1. Que nos parece denigrante la explotación sexual de las personas realizada por estos burdeles participados por proxenetas de cuello alto, que la publicidad en la que las personas aparezcan como mera mercancía es deleznable, pero que también es igual de reprobable la doble moral de los que por un lado criminalizan a las prostitutas desde el púlpito o el escaño, y por otro, y a hurtadillas, se usufructúan.

En definitiva, queremos manifestar las enormes dificultades que nuestra asociación ha tenido y sigue teniendo para publicitarse en los últimos años en la Comunidad Valenciana, habiendo sido nuestra asociación censurada y vilipendiada públicamente por la alcaldesa de Valencia por el mero hecho de intentarlo. No podemos dejar de compararnos con la situación similar de unos proxenetas a los que se les ha dejado hacer de manera complaciente, ya que, aunque finalmente se ha dicho que su publicidad se retirará de los autobuses, sigue luciendo en numerosas vallas publicitarias por toda Valencia.

Con todo ello, queda en evidencia una vez más cómo la administración valenciana sitúa al 23% de la población valenciana, no creyente, en un nivel más bajo que los proxenetas en cuanto al derecho de libertad de expresión.


***************

Cobertura mediàtica:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada